Rechten en plichten

Als je onder behandeling bent bij Aandacht voor Jou heb je bepaalde rechten en plichten, die hun oorsprong vinden in onder meer de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst, de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg en de Algemene verordening gegevensbescherming, maar ook in mijn algemene voorwaarden. Ik heb de rechten en plichten voor je op een rijtje gezet.

Jouw rechten

Informatie 

Je hebt recht op begrijpelijke en duidelijke informatie over de behandeling en je gezondheidstoestand. Je krijgt informatie over de soort behandeling, het doel, de duur en het beoogde resultaat. Mocht je deze informatie liever niet ontvangen dan kun je dit bij mij aangeven.

Overleg

Je hebt het recht om met mij te overleggen en samen te beslissen over de behandeling die ik zal geven. Als je de voorgestelde behandeling liever niet wilt, dan kun je dat kenbaar maken. Ik zal je dan binnen het redelijke informeren over andere mogelijkheden.

Inzage 

Je hebt recht op goede zorg en dat ik je met respect behandel.

Inzage dossier

Ik hou een digitaal dossier bij in MijnDiad. In geval van relatietherapie is dat een gezamenlijk dossier. Je hebt het recht om je dossier in te zien. Je kunt – op aanvraag – inloggen in MijnDiad en zelf je dossier uitprinten. Mocht dat niet lukken, dan kun je altijd mij vragen om een kopie. 

Correctie en aanvulling

Als er feitelijke onjuistheden staan in je dossier dan kun je mij vragen om dat te corrigeren. Het gaat hier om fouten in bijvoorbeeld je naam of geboortedatum. Als je het niet eens bent met indrukken, meningen en conclusies van mij, dan kun je dat niet laten corrigeren. Je kunt dan wel een aanvullende verklaring laten toevoegen aan je dossier.

Verwijdering

Je hebt het recht om gegevens uit je dossier te laten verwijderen. Alleen in bijzondere situaties mag ik je verzoek weigeren.

Geheimhouding en privacybescherming

Ik ben gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Datgene wat je met mij bespreekt zal niet gedeeld worden met derden, tenzij ik daartoe verplicht ben of jij daarvoor toestemming hebt gegeven. Ik heb de nodige maatregelen genomen om jouw gegevens goed te beschermen.

Ik kan je gegevens delen met een ander die rechtstreeks betrokken is bij de behandeling en/of met mijn vervanger. Voor het delen van informatie met de huisarts of een andere partij vraag ik tijdens de eerste sessie toestemming aan jou. Ik leg je antwoord vast in het dossier. Elektronische gegevensuitwisseling vindt alleen plaats met jouw toestemming.  

Als ik een kind behandel, dan deel ik informatie uit de sessies alleen met ouders na toestemming van het kind.

Ik kan jouw gegevens gebruiken voor (kwaliteits-) analyses, verbetering van de zorg en audits. Daarnaast kan ik gedepersonaliseerde gegevens delen met een andere partij ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistisch gebruik. Deze gegevens zijn niet meer herleidbaar tot jou. Als het gaat om herleidbare gegevens, dan deel ik deze alleen met jouw toestemming. Als je hier bezwaar tegen hebt dan kun je mij dit laten weten.

Second opinion

Je hebt recht op een second opinion. De kosten hiervoor komen voor jouw rekening. Ik zal binnen het redelijke hieraan mijn medewerking verlenen. 

Klacht

Als je niet tevreden bent over de zorg die ik heb verleend, dan kun je bij mij een klacht indienen waarbij wij deze samen bespreken en idealiter samen tot een passende oplossing komen.

Ook is het mogelijk een onafhankelijke klachtenfunctionaris in te schakelen. Deze kan ondersteuning bieden bij formulering van de klacht of bij onvrede en helpt bij het zoeken naar oplossingen. Ik heb het recht om
hiervan op de hoogte te worden gesteld. De praktijk is hiervoor aangesloten bij Quasir.

Voor meer informatie kijk je op de website van mijn beroepsvereniging VBAG:
https://vbag.nl/consument/klachten-en-geschillen/

Jouw plichten

Informeren

Het is belangrijk dat je mij duidelijk en volledig informeert over je klacht(en) en over je mentale, emotionele en fysieke gezondheidstoestand. Alleen dan kan er een zo passend mogelijk behandelplan worden opgesteld. 

Toestemming 

Voordat ik begin met de behandeling, geef je toestemming voor de gekozen behandeling. Vanuit MijnDiad heb je hiervoor een overeenkomst ontvangen.

Meewerken en advies opvolgen

Om tot een zo goed mogelijk resultaat van de behandeling te komen is het belangrijk dat je meewerkt aan de behandelingen en de adviezen van mij opvolgt. Je bent gemotiveerd en zet je actief in om de door jou gestelde doelen te bereiken en hebt een open en respectvolle houding. 

Ouder (of wettelijk vertegenwoordiger)

In geval van behandeling van een kind jonger dan 16 jaar geeft de met het gezag belaste ouder vooraf toestemming voor de behandeling door het ondertekenen van de behandelingsovereenkomst. Als twee ouders het ouderlijk gezag hebben, moeten zij allebei akkoord gaan en de overeenkomst ondertekenen. De ouders stellen zich coöperatief en respectvol op, zowel naar mij als naar elkaar en het kind. De ouders informeren elkaar actief en houden rekening met elkaars belangen. Het belang van het kind staat altijd voorop.

Partners

Partners stellen zich coöperatief en respectvol op, zowel naar mij als naar elkaar. Zij houden rekening met elkaars belangen.

Legitimatieplicht

Je bent verplicht je te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

Op tijd betalen

Je betaalt op tijd mijn facturen. Als de kosten voor de behandelingen vergoed worden door jouw zorgverzekeraar dan kan je de factuur daar indienen voor uitbetaling. Het niet vergoed krijgen of het nog niet uitbetaald hebben gekregen van het bedrag door jouw zorgverzekeraar is geen reden om mijn facturen niet of niet op tijd te betalen.

Opname gesprek

Je mag een gesprek voor eigen gebruik opnemen. Je informeert mij van tevoren hierover. 

Privacyverklaring

Via www.aandachtvoorjou.nl/pv kun je kennisnemen van de privacyverklaring.

Informatie delen met familie

Als je wilt dat ik informatie deel met je familie dan moet je dat schriftelijk aan mij kenbaar maken. Dit geldt ook voor het delen van informatie na overlijden.

Auteursrecht

Het door mij beschikbaar gestelde materiaal, waaronder audio, video en documentatie, mag alleen door jou worden gebruikt. Je mag dit zonder toestemming niet delen met anderen.

Interventies niet toepassen op anderen

Je past interventies onder geen beding toe op anderen. Oefeningen die aan jou zijn geleerd, mag je alleen zelf gebruiken en mogen niet aan anderen worden aangeleerd of overgedragen. 

Alcohol en andere geest beïnvloedende middelen

Het is niet toegestaan om tijdens de sessies onder invloed te zijn van alcoholhoudende dranken of geest beïnvloedende middelen. Middelen voorgeschreven door je arts zijn hiervan uitgezonderd.